Polityka prywatności

W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych naszą firmę.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ERKA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWY RYSZARD KORZYCKI z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 321.
   
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak wyżej lub na adres e-mail: biuro@erka.wroclaw.pl.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem i sprzedażą wyrobów i usług będących w ofercie handlowej Administratora pod adresem 54-042 Wrocław, ul. Kosmonautów 321, jak również za pomocą serwisu internetowego pod adresem: www.erka.wroclaw.pl.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie.
   
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne w szczególności takie jak: Centralna Ewidencja REGON i Informacja o Działalności Gospodarczej, lub zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób.

  Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano bezpośrednio od tych osób:
  -  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do sprzedaży naszych produktów lub usług, w tym realizacji Pana/Pani zamówień, wystawianie i  wysyłanie dokumentów sprzedaży, dostawy produktów lub usług, przetwarzania płatności, świadczenia usług gwarancyjnych, rozpatrywania Pana/Pani zapytań i wniosków, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji, rozwiązywania Pana/Pani problemów związanych z zamówieniem.

  Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano ze źródeł publicznie dostępnych:
  Kategorie pozyskanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do doręczeń, numery NIP, REGON, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych przetwarzanych w automatycznych systemach przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:
  -  drogą e-mail na adres: biuro@erka.wroclaw.pl
  -  bezpośrednio w siedzibie Administratora – ERKA Zakład Wielobranżowy Produkcyjno - Usługowy Ryszard Korzycki, 54-042 Wrocław, ul. Kosmonautów 321.
   
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest od 25 maja 2018r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 9. Administrator może udostępnić Panu/Pani dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze, audytorskie oraz windykacyjne,
  - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kupna, dostawy i sprzedaży produktów i usług, w tym usług płatniczych,
  - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym, programistycznym,
  - operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.
   
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
   
 11. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
   
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Administrator:
"ERKA" Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowy Ryszard Korzycki
54-042 Wrocław, ul. Kosmonautów 321
www.wroclaw.pl
e-mail: erka.wroclaw.pl
tel. 713493710